De Stichting Kamermuziek de Amstel (SKdA) is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat schenkingen aan de SKdA aantrekkelijk zijn omdat u het geld onder voorwaarden van de belasting mag aftrekken. Voor de ANBI-status moet de SKdA aan een aantal voorwaarden voldoen, onder meer het openbaar maken van onderstaande gegevens.

Algemene gegevens

Adres : Stichting Kamermuziek de Amstel
p/a Guldenroedelaan 8A
1187 EB  Amstelveen
Fiscaal nummer: 8225.13.171
Inschrijvingsnummer KvK : 50036769

Contactgegevens

Telefoon : 06 37020289
Email : reserveerskda@gmail.com
Website : www.kamermuziekdeamstel.nl

Doelstelling van de organisatie

De Stichting Kamermuziek de Amstel heeft als doelstelling het toegankelijk maken van de klassieke kamermuziek voor een breed publiek. Door het organiseren en doen uitvoeren van concerten door professionele kamermuziekensembles en activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, tracht de SKdA haar doel te bereiken.

 

Beleidsplan 2016-2019

1. Missie

Op initiatief van het in Amstelveen gevestigde Uriël Ensemble is de Stichting Kamermuziek de Amstel (SKdA) opgericht. De SKdA ziet het als haar missie het publiek topwerken uit de klassieke kamermuziek op hoog niveau aan te bieden, uitgevoerd door gerenommeerde ensembles c.q. solisten.

2. Visie

Op muzikaal/cultureel gebied acht de SKdA het muzikale aanbod in Amstelveen onvolledig. Uitbrengen van een serie kamermuziekconcerten voorziet in een behoefte.
Niet alleen voor het Amstelveense publiek, maar ook voor de aangrenzende gemeenten streeft de SKdA er naar een concertserie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Naast de mogelijkheid om klassieke kamermuziek dicht bij huis te kunnen ervaren worden de entreeprijzen laagdrempelig gehouden. Aangenomen kan worden dat hierdoor concertbezoek voor velen mogelijk wordt gemaakt.

3. Doelgroepen

De SKdA richt haar activiteit op alle leeftijdsgroepen. Gezien het concertpubliek over het algemeen, ook in Amstelveen en omgeving, in de hogere leeftijdscategorie zit, zal bijzondere aandacht aan ouder publiek worden besteed. Ten behoeve van ouderen die minder in staat zijn de concerten te bezoeken, wordt samenwerking met partners gezocht voor een vervoers- en begeleidingsprogramma.

4. Realisatie doelstelling

De Stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door onder meer:
– het (doen) organiseren van concerten en concertseries;
– het (doen) organiseren van (samenwerkings)projecten en evenementen;
– het (doen) werven van fondsen ter realisatie van haar missie.

5. De concertserie/evenementen

De concertserie wordt elk seizoen op de vaste locatie, de Amstelkerk in Ouderkerk, uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de serie in ieder geval uit een zestal concerten bestaat.

6. Verwerven financiële middelen

De SKdA verwerft financiële middelen door
– subsidies van gemeenten;
– donaties van personen en sponsoring door instellingen en bedrijven;
– recette.

Klik hier voor het financieel verslag 2017-2018 (PDF)

7. Promotie/PR

De SKdA draagt er zorg voor om de concertserie zo breed mogelijk op de kaart te zetten. In Amstelveen en uitgebreide regio worden voorafgaand aan het nieuwe muziekseizoen flyers met het programma huis-aan-huis verspreid. Voorafgaand aan de concerten worden affiches met de aankondiging in relevante gebouwen en instellingen opgehangen. Er worden advertenties met de aankondigingen geplaatst in de lokale media. Persberichten worden naar de lokale en regionale media, print/rtv/websites, verzonden. Incidenteel worden interviews met de musici in de media gepubliceerd.

8. Beloningsbeleid

Musici ontvangen marktconforme honoraria; er wordt vergoeding overeengekomen voor incidentele opdrachten op het gebied van PR/vormgeving. De bestuursleden noch de vrijwilligers ontvangen beloning voor hun werkzaamheden.
 

9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in het seizoen 2018-2019

Bestuur

Mevrouw Eva Rosenkrantz, interim-voorzitter
Mevrouw Ellie Speet, secretaris
De heer Hugo Bunte, penningmeester

ACTIVITEITEN IN VOORGAANDE JAREN